Avís legal

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat “Contactes” responsabilitat de l’Ajuntament d’Hostalric, i seu a C/ Raval 45 de 17450 Hostalric.

La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i les dades de les persones de contacte. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci al c. Raval, n. 45, 17450 HOSTALRIC (Girona). Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o ficar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades en dpo@hostalric.cat.